Algemene voorwaarden

voor de onlineshop www.wardow.com

Op de volgende pagina's vindt u de Algemene Voorwaarden voor uw registratie en bestellingen op wardow.com.

 

1. Geldigheidsgebied; termijnen

(1) Zakelijke transacties en levering verlopen uitsluitend volgens deze AV, waarop alle contracten zijn gebaseerd die op grond van de aanbiedingen op de pagina's van de internetshop wardow.com werden afgesloten. De volgende bepalingen die in strijd zijn met of afwijken van de Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing. De volgende voorwaarden zijn eveneens uitsluitend van toepassing als we de levering en service zonder voorbehoud uitvoeren met kennis van tegenstrijdige voorwaarden of voorwaarden die afwijken van de onderstaande algemene voorwaarden.

(2) Voor zover in deze AV sprake is van "consumenten" of "klanten", zijn dat natuurlijk personen, bij wie het doel van de bestelling niet aan een commerciële, zelfstandige activiteit of vrij beroep kan worden toegeschreven. Door een bestelling te plaatsen, verklaart u uitsluitend voor privédoeleinden te handelen.

(3) Indien werkdagen als termijnen worden opgegeven, zijn dat alle weekdagen, behalve zaterdag, zondag en wettelijke feestdagen.

 

2. Registratie op www.wardow.com

(1) Bij het invoeren van uw persoonlijke informatie die nodig is voor de registratie, bent u verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid en volledigheid daarvan. U bent verplicht de persoonlijke toegangsgegevens vertrouwelijk te behandelen en ze niet voor onbevoegde derden toegankelijk te maken. De bevestiging van de aanmelding volgt direct na het versturen van de aanmelding door op de knop "Gratis registreren" of "Registreren" te klikken.

(2) Met uw toegangsgegevens kunt u zich in alle Wardow-shops aanmelden.

(3) U alleen bent verantwoordelijk voor de inhoud die u in daarvoor toegankelijke zones plaatst (bv. in blogs). Die inhoud mag de rechten van derden niet schenden. Er bestaat geen recht op de opslag of publicatie van uw geplaatste inhoud, zoals productbeoordelingen.

(4) U moet afzien van elke storing van de website of het verdere gebruik van toegankelijke gegevens buiten het gebruik dat voor het platvorm was voorzien. Manipulaties met als doel onrechtmatige betalingen of andere voordelen ten nadele van ons of andere leden te verwerven, kunnen naast juridische gevolgen in het bijzonder ook tot het verlies van toegang leiden. Het lidmaatschap geeft u recht op gebruik van het op dat ogenblik beschikbare onlineaanbod en alleen op gebruik van de inhoud voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële doeleinden.

(5) Elke klant mag slecht één account gelijktijdig hebben. Wij behouden ons het recht voor om meervoudige aanmeldingen te verwijderen en leden die de onder nummers (1) tot (3) vermelde bepalingen schenden, te waarschuwen of hun account op te zeggen of inhoud te verwijderen of veranderen (virtueel huisrecht).

(6) Wij zijn niet verplicht de registratie of bestelling van een geregistreerde klant te accepteren. Wij zijn niet verplicht om ons aanbod permanent beschikbaar te houden. Reeds bevestigde bestellingen blijven onaangetast.

 

3. Contractpartner en sluiten van een contract

(1) Het koopcontract komt tot stand met WARDOW GmbH, Magdeburger Straße 5, 14641 Wustermark. We verkopen geen producten aan minderjarigen. Als u jonger bent dan 18 jaar, is de betrokkenheid van de ouder of voogd nodig.

(2) Door op de knop "Nu kopen" te klikken, plaatst u een bindende bestelling van de artikels die zich in het winkelwagentje bevinden. De bevestiging van de ontvangst van de bestelling volgt direct nadat de bestelling is verstuurd. Alle producten worden slechts in kleine hoeveelheden verkocht.

(3) Een bindend contract komt met de verzending van de bestellingsbevestiging, maar uiterlijk bij aflevering van de bestelde waren tot stand. U bent - onafhankelijk van het herroepingsrecht dat bij bestellingen als consumenten reeds bestaat - bij als "leverbaar" aangeduide waren 2 werkdagen aan uw bestelling gebonden. Die binding bedraagt hoogstens 5 dagen.

(4) Merk op dat de bestelde waren bij vooruitbetaling (reservering) pas worden geleverd nadat het volledige bedrag op onze rekening werd overgemaakt. Als we uw betaling ondanks de vervaltijd ook na een tweede kennisgeving niet binnen 7 kalenderdagen na verzending van de bestellingsbevestiging hebben ontvangen, zien we van het contract af met als gevolg dat uw bestelling vervalt en we geen leveringsverplichting moeten nakomen. De bestelling is dan voor u en voor ons zonder verdere gevolgen afgehandeld. Daarom wordt een artikel bij vooruitbetaling maximaal 7 kalenderdagen gereserveerd.

 

4. Aanschafrisico; Wegvallen van de leveringsverplichting; Verlenging van de levertijden; Risico-overdracht

(1) Een aanschafrisico wordt niet door ons aanvaardt, zelfs niet bij een koopcontract voor een soortwaar. We zijn alleen verplicht om waren uit onze voorraad en de door ons bij onze leveranciers bestelde waren te leveren.

(2) De leveringsverplichting van onze kant vervalt als we zelf ondanks een congruente dekkingsaankoop zoals voorgeschreven niet goed en op tijd worden bevoorraad, en we niet verantwoordelijk zijn voor de ontbrekende beschikbaarheid, we u daarover meteen hebben geïnformeerd en we geen aanschafrisico hebben aanvaard. Indien de waren niet beschikbaar zijn, betalen we een eventuele vooruitbetaling onmiddellijk terug.

(3) (3) De levertijd wordt overeenkomstig verlengd bij belemmerende omstandigheden door overmacht die de levering beïnvloeden. Onder overmacht vallen stakingen, uitsluitingen, overheidsingrijpen, energie- en grondstoffenschaarste, tekort aan transport buiten onze schuld, operationele belemmeringen buiten onze schuld, bijvoorbeeld door brand, waterschade en schade aan machines en alle andere belemmeringen die vanuit een objectief oogpunt niet opzettelijk door ons werden veroorzaakt. Het begin en einde van dergelijke belemmeringen delen we u onmiddellijk mee. Duurt de belemmering in de voornoemde gevallen langer dan een periode van 4 weken na de oorspronkelijk toepasselijke levertijden, heeft u het recht om u uit het contract terug te trekken. Verdere aanspraken, met name aanspraken op schadevergoeding, bestaan niet.

(4) Bij consumenten gaat het risico van toevallige vernietiging en de toevallige verslechtering van de verkochte waren bij verzendingskoop met de overdracht van de waren over op de consument of een door hem bepaalde ontvanger. Dat geldt los van het feit of de verzending al dan niet verzekerd plaatsvindt. Anders gaat het risico van toevallige vernietiging en de toevallige verslechtering van de waren over op de koper met de overdracht, bij verzendingskoop met de levering van de waren aan de expediteur of anders de persoon of bedrijf dat voor de verzending verantwoordelijk is.

 

5. Prijzen, verzendkosten en leveringspartner

(1) De prijzen vermeld in de aanbieding op het moment van de bestelling gelden. De vermelde prijzen zijn eindprijzen, dat wil zeggen dat ze de geldige Duitse wettelijke btw en andere prijscomponenten bevatten, maar exclusief de porto en eventuele douanekosten enz. zijn.

(2) De verpakkingen worden eigendom van de klant.

(3) Verpakkings- en verzendkosten worden door de klant betaald. Die zijn afhankelijk van de wijze van verzending, de betalingswijze en de bestemming van de verzending. Ze worden voor een onlinebestelling in het winkelwagentje berekend en aangegeven of bij telefonische bestellingen genoemd en apart op de rekening aangegeven.

(4) Bij deelleveringen die zonder overleg met de klant door wardow.com worden uitgevoerd, worden voor de nalevering geen verzendkosen aangerekend. Bij speciale wensen van de klant om de levering op te delen worden bijkomend de afgesproken verzendkosten voor elke deellevering aangerekend.

(5) We gebruiken DHL voor leveringen.

 

6. Betaling

(1) In principe bieden we de betaalmethoden vooruitbetaling, Sofortüberweisung, creditcard, rekening en Paypal aan. Wij behouden ons bij elke bestelling het recht voor bepaalde betaalmethoden niet aan te bieden en naar andere betaalmethoden te verwijzen.

(2) U stemt ermee in dat u rekeningen en tegoeden enkel in elektronische vorm zult ontvangen.

(3) In het geval van aankoop met creditcard wordt de rekening van uw creditcard gedebiteerd bij de verzending van de bestelling.

(4) In geen geval dragen we de kosten van een geldtransactie.

(5) De koopprijs is bij aankoop op rekening verschuldigd op de datum dat de klant de levering ontvangt.

(6) Als de klant achterstallig met de betaling is, behouden wij ons het recht voor om forfaitaire aanmaningskosten aan te rekenen als schade voor te late betaling van € 5,00 per aanmaning. U heeft toelating te bewijzen dat er helemaal geen schade of minder schade dan de forfaitaire som is ontstaan.

Aanvullende Algemene Voorwaarden en Privacybeleid van Klarna

In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden wij u betalingsmogelijkheden aan, afhankelijk van het land van levering, waar aan Klarna wordt betaald.

Voor het gebruik van sommige betaalmethoden is een positieve krediettoetsing vereist. Meer informatie en de gebruiksvoorwaarden van Klarna vindt u hier. Algemene informatie over Klarna vindt u hier. Uw persoonlijke gegevens worden door Klarna verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming en in overeenstemming met de informatie in het privacybeleid van Klarna.

 

7. Wettelijk herroepingsrecht

(1) Hieronder vindt u de wettelijk vereiste informatie over de voorwaarden en de gevolgen van het herroepingsrecht. Indien een pakket binnen Duitsland wordt geretourneerd, kunt u een afdrukbaar retouretiket via onze hotline of per e-mail aanvragen. Help ons onnodige kosten te vermijden en stuur de waren niet ongefrankeerd terug.

Herroeping:

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen te herroepen zonder uw reden daarvoor te moeten geven. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de datum, waarop u of een door u genoemde derde die niet de transporteur is, het laatste waar heeft aangenomen.
Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u WARDOW GmbH, Magdeburger Straße 5, 14641 Wustermark, fax: +49 (0)331 58291301, e-mail: newsletter@wardow.com met een duidelijke verklaring (bv. een met de post verstuurde brief, fax of e-mail) op de hoogte brengen van uw besluit dit contract te herroepen. U kunt daarvoor gebruik maken van het bijgevoegde standaardformulier voor herroeping, maar dat is niet verplicht.
U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijke verklaring ook onder "Contact" op onze website www.wardow.com elektronisch invullen en verzenden. Maakt u van die mogelijkheid gebruik, dan sturen we u onmiddellijk (bv. per e-mail) een bevestiging dat we uw herroeping hebben ontvangen.
Om de herroepingstermijn te handhaven, is het voldoende dat u de mededeling over het uitoefenen van het herroepingsrecht voor afloop van de herroepingstermijn verstuurt.

Gevolgen van de herroeping
Als u dit contract wilt herroepen, moeten we alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief de verzendingskosten (behalve de bijkomende kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere leveringswijze heeft gekozen dan de door ons aangeboden, voordelige standaardlevering) aan u terugbetalen, en dat onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop we de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken we dezelfde betaalmethode die u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u werd overeengekomen. In geen geval worden wegens deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. We kunnen terugbetaling weigeren tot we de waren terug hebben ontvangen, of totdat u heeft aangetoond dat u de waren heeft teruggestuurd, al naargelang wat eerder is.

U moet de waren onmiddellijk en in elk geval niet later dan veertien dagen na de datum waarop u ons op de hoogte bracht van de herroeping van dit contract, terugsturen of ons overhandigen. De termijn wordt nageleefd als u de waren voor afloop van de termijn van veertien dagen verstuurt. We dragen de kosten van de retourzending van waren binnen Duitsland, indien u gebruik maakt van het door ons ter beschikking gestelde retouretiket. Mocht u het retouretiket niet gebruiken om de waren terug te zenden, moet u de kosten voor de retourzending zelf dragen. Voor retourzendingen buiten Duitsland moet de klant de kosten van de zending zelf betalen.

U hoeft alleen te betalen voor een eventuele waardevermindering van de waren, indien die waardevermindering het gevolg is van hanteren of gebruik dat verder ging dan nodig was om de aard, eigenschappen en het functioneren van de waren te controleren.

Modelformulier voor herroeping
(Indien u het contract wilt herroepen, gelieve dan dit formulier in te vullen en het terug te sturen)
Aan WARDOW GmbH, Magdeburger Straße 5, 14641 Wustermark, fax: +49 (0)331 58291301 e-mail: newsletter@wardow.com
Hierbij herroep(en) ik/wij (*) het door mij/ons (*) afgesloten contract over de aankoop van de volgende waren (*)/
— Besteld op (*)/ontvangen op (*)
— Naam van de consument(en)
— Adres van de consument(en)
— Datum

(*) Niet van toepassing

Einde van de voorwaarden voor herroeping

(2) Het bedrag wordt op de rekening terugbetaald die u voor de betaling gebruikte. Bij betaling op rekening, Sofortüberweisung en vooruitbetaling met overschrijving zal het bedrag worden overgemaakt op de rekening die u voor de overschrijving gebruikte. Gelieve ons bij betaling met rembours de rekening door te geven. Heeft u met PayPal/creditcard betaald, zal het bedrag op de daarmee verbonden PayPal-rekening/creditcard worden overgemaakt.

 

8. Oneigenlijk recht van teruggave

(1) Oneigenlijk recht van teruggave tot 30 dagen na ontvangst van de waren
Voor alle aankopen bieden wij u in aanvulling op het wettelijke herroepingsrecht een oneigenlijk recht op teruggave van 30 dagen na ontvangst van de waren. Met dat recht op teruggave kunt u dit contract ook na het verstrijken van de herroepingstermijn van 14 dagen (zie herroeping hierboven) opzeggen door de waren binnen 30 dagen na ontvangst (de termijn gaat in op de dag na ontvangst van de waren) terug naar ons te sturen, en wel naar het adres dat op het einde van dit cijfer wordt genoemd. De tijdige verzending is voldoende om de termijn te handhaven. Voorwaarde voor de uitoefening van het oneigenlijk recht van teruggave is echter dat u de waren enkel voor een pasbeurt, zoals in een winkel, heeft gedragen/uitgeprobeerd en de waren volledig in hun oorspronkelijke toestand intact en zonder beschadigingen in de originele verpakking terugstuurt. Het oneigenlijk recht van teruggave bestaat niet voor de aankoop van cadeaubonnen.

WARDOW GmbH
Magdeburger Straße 5
14641 Wustermark
Germany

(2) Het bedrag wordt bij uitoefening van het oneigenlijk recht van teruggave op de rekening terugbetaald die u voor de betaling gebruikte. Bij betaling op rekening, en vooruitbetaling met overschrijving zal het bedrag worden overgemaakt op de rekening die u voor de overschrijving gebruikte. Gelieve ons bij betaling met rembours de rekening door te geven. Heeft u met PayPal/creditcard betaald, zal het bedrag op de daarmee verbonden PayPal-rekening/creditcard worden overgemaakt.

(3) Uw wettelijk herroepingsrecht (zie cijfer 7) wordt niet beïnvloed door de naleving van onze regels voor de aanvullende contractueel verleende (oneigenlijke) recht op teruggave en blijft onafhankelijk daarvan bestaan. Tot het verstrijken van de termijn voor het wettelijke herroepingsrecht zijn alleen de daarin vermelde wettelijke voorwaarden van toepassing. Het contractuele (oneigenlijke) recht op teruggave beperkt bovendien uw wettelijke rechten niet die u onbeperkt behoudt.

 

9. Transportschade

Als waren met duidelijke schade door transport worden geleverd, dien dan zo snel mogelijk een klacht in over dergelijke fouten bij de besteller en neem onmiddellijk contact met ons op. Als er geen klacht wordt ingediend of geen contact wordt opgenomen, heeft dat voor uw wettelijke aanspraken en de uitvoerbaarheid ervan, in het bijzonder uw garantierechten, geen gevolgen. Maar u helpt ons om onze eigen aanspraken tegenover de vrachtvervoerder of transportverzekering te doen gelden.

 

10. Eigendomsvoorbehoud

Tot de volledige betaling blijven de waren onze eigendom.

 

11. Kortingsbonnen inwisselen

(1) Kortingsbonnen (bonnen die u niet kunt kopen, maar die in het kader van reclamecampagnes met een bepaalde geldigheidsduur worden uitgedeeld) zijn alleen in de opgegeven onlineshop, tijdens de aangeven periode geldig en kunnen slechts eenmaal in het kader van een bestelproces worden ingewisseld. Het kan zijn dat de bonactie niet van toepassing is op individuele merken.

(2) De waarde van de waren moet minstens even hoog zijn als het bedrag van de actiebon. Om administratieve redenen is het niet mogelijk om het resterende saldo te vergoeden.

(3) Kortingsbonnen kunnen alleen vóór afsluiting van het bestelproces worden ingewisseld. Een verrekening achteraf is niet mogelijk. Het tegoed van een actiebon zal niet in contant geld worden uitbetaald en er zal ook geen rente op worden betaald.

(4) Meerdere kortingsbonnen kunnen niet met elkaar worden gecombineerd.

(5) Als het tegoed van een kortingsbon niet voldoende is voor de bestelling, kan het verschil met de aangeboden betaalopties worden vereffend.

(6) De kortingsbon wordt niet terugbetaald wanneer de waren volledig of gedeeltelijk worden geretourneerd, voor zover de kortingsbon in het kader van een reclameactie werd uitgedeeld en daar geen tegenprestatie voor werd verricht.

(7) Als u bij uw aankoop een kortingsbon heeft gebruikt, behouden we ons het recht voor om de oorspronkelijke prijs aan te rekenen van de waren die u behoudt, indien - als gevolg van uw herroeping - de totale waarde van de opdracht onder de respectieve waarde van de kortingsbon valt.

 

12. Toepasselijk recht; Bevoegde rechtbank

(1) Voor de afsluiting en afwikkeling van alle contracten is het Duitse recht van toepassing. De toepassellijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

(2) Bij zakelijke transacties met handelaren en rechtspersonen van publiek recht is Wustermark, waar het kantoor van WARDOW is, de bevoegde rechtbank voor alle rechtsvervolgingen over deze algemene voorwaarden en daaronder afgesloten individuele contracten, met inbegrip van wisselacties en cheques. In dat geval hebben we ook het recht een aanklacht in te dienen in de plaats waar het kantoor van de klant zich bevindt.

 

13. Wijziging van de Algemene Voorwaarden

We hebben het recht om deze algemene voorwaarden - voor zover ze in de contractuele relatie met de klant werden geïntroduceerd - eenzijdig te wijzigen, voor zover dat noodzakelijk is voor het verhelpen van storingen van de equivalentie die nadien ontstaan of voor de aanpassing aan veranderde juridische of technische voorwaarden. Over een aanpassing zullen wij de klant op de hoogte brengen door de inhoud van de veranderde regelingen mee te delen. De wijziging maakt deel uit van de overeenkomst, indien de klant binnen zes weken na de toegankelijkheid van de kennisgeving van de opneming in contractuele relatie ons niet geschreven of in tekstvorm tegenspreekt.

 

14. Scheidbaarheid

Indien afzonderlijke bepalingen van het contract met inbegrip van deze regelingen volledig of gedeeltelijk niet effectief zijn of worden of indien het contract een onvoorzien hiaat mocht vertonen, dan blijft de geldigheid van de overige bepalingen of delen van dergelijke bepalingen onaangeroerd. In plaats van de ineffectieve of ontbrekende bepalingen zijn de desbetreffende wettelijke voorschriften van toepassing.

WARDOW GmbH
Magdeburger Straße 5
14641 Wustermark
Germany

Tel: +49 (0)331 58291300
Fax: +49 (0)331 58291301

E-Mail: service@wardow.com
Web: https://www.wardow.com

Bedrijfsleider: Dipl.-Kaufm. Danny Wardow
Geregistreerd bij het Amtsgericht in Potsdam, HRB25701P
Sofinummer: DE286488402

Versie van 04/2023 als pdf-document.

Omhoog