Privacy statement

In deze aanwijzingen over de bescherming van gegevens wil Wardow GmbH, Magdeburger Straße 5, 14641 Wustermark, telefoon: +49 (0)331 58291300, e-mail: service@wardow.com (hierna "wij", "ons") u daarover informeren hoe wij persoonsgegevens over u tijdens uw bezoek aan onze website en het gebruik van onze onlineshop verwerken.

 

1. Welke persoonsgegevens registreren wij van u?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een bepaalde of bepaalbare natuurlijke persoon die u ons meedeelt of die bij ons ontstaan of door ons worden verzameld. Dit zijn onder meer:

Registratiegegevens: Wanneer u artikelen via onze onlineshop bestelt, kunt u zich registreren en een klantenaccount openen. In het kader van uw registratie moet u naam en contactgegevens (bijv. adres, telefoonnummer, e-mailadres) invoeren en een persoonlijk wachtwoord bepalen.

Bestelgegevens in de onlineshop: Wanneer u artikelen via onze onlineshop bestelt (via uw klantenaccount of als gast), worden de daarbij door u ingevoerde en de over u beschikbaar geworden inhoudelijke gegevens (waaronder leveringsadressen en betalingsgegevens) alsmede de u door ons beschikbaar gestelde informatie verwerkt. Bovendien verzamelen wij gegevens over doel, omvang en eventueel plaats van uw bestelling.

Andere inhoudsgegevens: Bij het gebruik van andere diensten op onze website, bijvoorbeeld bij gebruik van formulieren, newsletters, deelneming aan kansspelen of het plaatsen van blogbijdragen worden de daarbij door u ingevoerde en de over u beschikbaar geworden inhoudelijke gegevens alsmede de u door ons beschikbaar gestelde informatie verwerkt.

Gebruiksgegevens: Wij leggen met betrekking tot uw gebruik van onze website gebruiksprofielen onder een pseudoniem aan. Dat stelt ons in staat, vast te stellen hoe onze website wordt gebruikt.

Server-loggegevens: Wanneer u gebruikmaakt van onze websites, worden op onze servers daarover gegevens (zoals datum en tijd van uw bezoek, bezochte pagina's en opgevraagde bestanden, type en versie van de door u gebruikte webbrowser, type en besturingssysteem van het door u gebruikte eindapparaat en uw IP-adres) tijdelijk in een protocolbestand opgeslagen.

 

2. Waarvoor, op welke wettelijke basis en voor welke duur verwerken wij uw persoonsgegevens?

2.1 Uw klantenaccount

Wanneer u zich voor een persoonlijk klantenaccount registreert, verwerken wij de registratiegegevens voor het inrichten en beheren van uw klantenaccount, en voor de afwikkeling van toekomstige bestellingen. Als geregistreerde klant hebt u (met behulp van uw e-mailadres en het door u gekozen wachtwoord) toegang tot uw persoonlijk klantenaccount. Daarin kunt u onder meer uw bestelgeschiedenis inkijken en uw persoonlijke instellingen (bijv. wachtwoordinstellingen, newsletterinstellingen, factuur- en leveringsinstellingen) opslaan en wijzigen.

De wettelijke basis voor de verwerking is ons gerechtigd belang conform art. 6 (1) (f) AVG, de hierboven vermelde service "klantenaccount" voor u uit te voeren of de uitvoering van een gebruiksovereenkomst met u (art. 6 (1) (b) AVG).

Deze gegevens worden verwijderd, wanneer de registratie op onze website of het klantenaccount opgeheven of gewijzigd wordt.

U kunt tegen een verwerking van uw gegevens op basis van art. 6 (1) (f) AVG bezwaar maken. In principe kunnen wij dan door het aantonen van dwingende redenen voor de verwerking, deze voortzetten. Voor het gebruik van een klantenaccount zullen wij dit echter niet doen en geldt het volgende: het klantenaccount moet dan worden verwijderd en staat u niet meer ter beschikking. Houd er rekening mee, dat wij de gegevens over de in uw klantenaccount zichtbare bestellingen eventueel langer opslaan (zie hiervoor 2.2).

2.2 Uw bestellingen

Wij verwerken uw bestelgegevens (zoals naam, adres, e-mailadres, leveringsmodaliteiten en andere bestelinformatie) voor de afwikkeling van de bestelling en voor de levering van de bestelde artikelen. Naargelang de door u gekozen betalingswijze, verwerken wij of de door ons daarmee gelaste aanbieder van betalingsdiensten (zie punt 3.2.1) de volgens betalingswijze vereiste betalingsinformatie. Bijvoorbeeld slaan wijzelf IBAN en BIC op, aanbieders van betalingsdiensten slaan uw creditcardnummer, PayPal-rekeningsgegevens enz. op.

De wettelijke basis voor de verwerking is het sluiten en vervullen van het koopcontract betreffende de bestelde artikelen, art. 6 (1) (b) AVG.

Deze gegevens worden verwijderd wanneer ze voor de uitvoering van het contract (inclusief klantendienst en garantie) niet meer nodig zijn, tenzij we er wettelijk toe verplicht zijn deze gegevens op te slaan, bijv. op grond van handels- of fiscaalrechtelijke bewaarverplichtingen.

2.3 Uw aanvragen

Wanneer u via een contactformulier, per e-mail of via een servicetelefoon aanvragen aan ons richt, verwerken wij uw daarin gegeven informatie voor het beantwoorden van uw aanvraag en het IP-adres, datum en tijd van de aanvraag om misbruik van het contactformulier te voorkomen.

De wettelijke basis voor de verwerking is ons gerechtigd belang conform art. 6 (1) (f) AVG, de voornoemde dienst "aanvragen" voor u uit te voeren. Wanneer uw aanvraag gericht is op de voorbereiding of afwikkeling (inclusief klantenservice of garantie) van een contract, is de wettelijke basis voor de verwerking bovendien art. 6 (1) (b) AVG.

U kunt tegen een verwerking van uw gegevens op basis van art. 6 (1) (f) AVG bezwaar maken. In principe kunnen wij dan door het aantonen van dwingende redenen voor de verwerking daarmee doorgaan. Dat kan in dit geval nodig zijn om te kunnen bewijzen dat er in het verleden communicatie met u was en door u aanvragen werden gedaan. Indien er geen dergelijke dwingende redenen bestaan, zullen wij de communicatie met u beëindigen en de reeds verzamelde gegevens verwijderen.

Deze gegevens worden verwijderd als onze communicatie met u beëindigd is, dus als de betreffende zaak volledig opgehelderd is en er geen andere gerechtigde interesses noch verdere wettelijke verplichtingen voor de opslag bestaan.

2.4 Kansspel

Wanneer u aan een van onze kansspelen deelneemt, gebruiken wij uw gegevens (bijv. naam, e-mailadres) voor de uitvoering van het kansspel, met name ook ter informatie en eventuele verzending van een prijs.

Wettelijke basis voor de verwerking is de bij de deelneming aan het kansspel door u gegeven toestemming (art. 6 (1) (a) AVG). Uw gegevens worden verwijderd als het betreffende kansspel beëindigd is en de prijzen uitgekeerd zijn. Een verder gebruik van uw gegevens voor andere doelen, bijv. reclame, gebeurt alleen wanneer u daar expliciet uw toestemming voor hebt gegeven.

2.5 Reclame en productontwikkeling (newsletter enz.), recht op tegenspraak

Wij willen uw gegevens die zijn ingevoerd of verzameld door het gebruik van onze websites ook gebruiken om u over onze producten en diensten rondom ons assortiment ("Wardow-diensten") te informeren (reclame) of onze aanbiedingen en diensten te verbeteren (productontwikkeling).

Op onze website kunt u zich gratis op onze Newsletter abonneren. Daarbij worden de bij de aanmelding geregistreerde gegevens verwerkt (de als verplichte velden weergegeven gegevens zijn voor de ontvangst dringend noodzakelijk, de als vrijwillig gemarkeerde gegevens dienen slechts voor het persoonlijk aanspreken en de selectie van de weergegeven informatie).

Per e-mail contacteren wij u met persoonlijk op u en uw interesses of gebruik afgestemde informatie, aanbiedingen en reclameacties betreffende Wardow-diensten ofwel op basis van uw uitdrukkelijke toestemming of wanneer u bij ons al soortgelijke artikelen of diensten hebt gekocht en hierbij uw e-mailadres hebt opgegeven, ook zonder afzonderlijke toestemming. Daarbij verwerken wij gegevens over uw gebruiksgedrag, nadat we u e-mails hebben toegestuurd (bijv. klikgedrag).

Per telefoon contacteren wij u alleen met uw uitdrukkelijke toestemming en met persoonlijk op u en uw interesses of gebruik afgestemde informatie, aanbiedingen en reclameacties die de Wardow-diensten betreffen.

Per schriftelijke reclamepostzending nemen wij ook zonder uw toestemming contact met u op, eventueel in de wettelijk toelaatbare omvang voor Wardow-diensten.

U kunt tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor reclamedoelen en productontwikkeling en het daarvoor opgenomen contact over een bepaalde vorm te allen tijde in totaal of gedeeltelijk bezwaar maken of de eventueel gegeven toestemmingen herroepen. Gebruik de voor u daarvoor beschikbaar gestelde functies (bijv. de afmeldfunctie in de nieuwsbrief) of stuur een overeenkomstige schriftelijke mededeling (trefwoord: Privacybescherming) of een e-mail aan de onder punt 8 vermelde contactgegevens.

Wettelijke basis voor de verwerking zijn uw toestemming (art. 6 (1) (a) AVG) en onze gerechtigde belangen (art. 6 (1) (f) AVG), eventueel in combinatie met § 7 alinea 3 UWG (wet tegen oneerlijke concurrentie).

Deze gegevens worden na uw bezwaar of herroeping van eventueel gegeven toestemmingen of anders uiterlijk na beëindiging van het gebruik door ons verwijderd of alleen in geaggregeerde, geanonimiseerde vorm opgeslagen. Indien nodig, zullen wij uw herroeping opslaan, om te voorkomen dat er verder contact met u wordt opgenomen.

2.6 Het ter beschikking stellen van de website en het leveren van diensten

De verwerking van de loggegevens van de server is om technische redenen nodig voor het ter beschikking stellen van de website en voor het leveren van diensten en daarna voor het garanderen van de systeemveiligheid.

De wettelijke basis voor de verwerking is ons gerechtigd belang de website met onze diensten ter beschikking te stellen (art. 6 (1) (f) AVG). De verwerking is voor het gebruik van onze website dringend noodzakelijk, een recht op tegenspraak bestaat niet.

Deze gegevens worden uiterlijk na 12 dagen verwijderd.

De loggegevens van de server worden daarna eventueel gebruikt voor statistische doelen en worden voor de verbetering van de kwaliteit van onze internetpresentatie geanonimiseerd geëvalueerd. Er heeft geen verbinding van de loggegevens van de server met uw persoonsgegevens plaats. Ook worden de loggegevens van de server niet samengevoegd met andere bronnen van persoonsgegevens.

 

3. Doorgeven van gegevens

3.1 Doorgeven van gegevens aan orderbewerkers

Deels zetten wij in de loop van een orderverwerking dienstaanbieders in rekening houdend met de wettelijke eisen, dus op basis van een contract in onze opdracht, volgens onze instructies en onder onze controle.

Orderbewerkers zijn met name

  • technische dienstaanbieders, waarvan wij voor de beschikbaarstelling van de website gebruik maken, bijv. dienstaanbieder voor softwareonderhoud, computercentrumbedrijf en hosting
  • technische dienstaanbieders, waarvan wij gebruik maken voor de beschikbaarstelling van functionaliteiten, bijv. technisch noodzakelijke cookies
  • dienstaanbieders voor de praktische uitvoering van reclame en marketing, bijv. dienstaanbieders voor e-mailverzending en analysecookies.

In deze gevallen blijven wij voor de gegevensverwerking verantwoordelijk; het doorgeven en verwerken van persoonsgegevens aan of door onze orderbewerkers berust op de wettelijke basis die ons de gegevensverwerking telkens toestaat. Een afzonderlijke wettelijke basis is niet vereist.

3.2 Gegevensoverdracht aan een derde partij

Deels geven wij uw gegevens ook door aan een derde partij, dus aan partners waarmee wij buiten een orderverwerking samenwerken. Dergelijke partners voeren hun diensten uit op eigen verantwoordelijkheid; voor de verwerking van uw gegevens door partners gelden uitsluitend hun aanwijzingen over de privacybescherming.

3.2.1 Aanbieders van betalingsdiensten

Voor de uitvoering van uw bestellingen geven wij betalingsinformatie door aan aanbieders van betalingsdiensten die de betalingstransacties verbonden met de bestellingen afhandelen. Het gaat hier vooral om PayPal, paysolution en uw kredietinstelling. De wettelijke basis voor de overdracht is de uitvoering van het contract met u, art. 6 (1) (b) AVG.

Om u de verschillende betaalmethoden met onze partner Klarna te kunnen aanbieden, kunnen wij uw persoonsgegevens in de vorm van contact- en bestelgegevens doorgeven aan Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, aan wie wij onze koopprijsvordering op u overdragen. Dit stelt Klarna in staat om te beoordelen of u in aanmerking komt voor de betalingsoptie die via Klarna wordt aangeboden en om deze op uw behoeften af te stemmen. Uw persoonlijke informatie zal door Klarna worden behandeld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en zoals uiteengezet in het privacybeleid van Klarna. De rechtsgrondslag voor de doorgifte is de toestemming die u uitdrukkelijk hebt gegeven in het kader van de bestelling (artikel 6, lid 1, onder a), van de DSGVO).

3.2.2 Kopersbescherming / beoordelingen

Trustpilot

U hebt de mogelijkheid om ons bedrijf te beoordelen op Trustpilot A/S, Trommesalen 5, 3. sal, 1614 København, Denmark, evenals uw aankoop bij ons. Deze beoordelingen zijn op vrijwillige basis, en de resultaten zullen worden gepubliceerd op https://www.trustpilot.com/ onder een pseudoniem van uw keuze. Als u een recensie indient, willen wij u bij voorbaat bedanken, elke feedback helpt ons om onze service nog verder te verbeteren. Door een beoordeling van ons bedrijf in te dienen, stemt u ermee in dat wij uw beoordeling op Trustpilot en op onze websites mogen publiceren. De algemene voorwaarden en gegevensbeschermingsbepalingen van Trustpilot, gepubliceerd op https://nl.legal.trustpilot.com/for-reviewers/end-user-privacy-terms en https://nl.legal.trustpilot.com/for-reviewers/end-user-terms-and-conditions, zijn van toepassing. In het kader van uw vrijwillige deelname aan de evaluatie via de provider Trustpilot, geven wij uw e-mailadres, uw voor- en achternaam, evenals de intern boekingsnummer door aan de onderneming Trustpilot.

3.2.3 Verstrekken van informatie aan andere transporteurs / verzendpartners

Voor het bezorgen van bestelde goederen werken wij samen met logistieke dienstverleners/transportbedrijven en/of verzendpartners: de volgende gegevens kunnen aan hen worden doorgegeven om de bestelde goederen te bezorgen of de aanstaande bezorging door te geven: voornaam, achternaam, postadres, eventueel e-mailadres en eventueel telefoonnummer. De rechtsgrond voor deze verwerking is artikel 6, lid 1, punt b), AVG.

3.2.4 Sociale netwerken

Inpdien u een van onze websites op een sociaal netwerk (bijv. Facebook of Twitter) wilt delen en hiervoor op een van onze "Verder vertellen"-knoppen klikt, wordt deze informatie aan het sociale netwerk doorgegeven. Dit veronderstelt, dat u in dit sociale netwerk bent ingelogd. De wettelijke basis voor de overdracht is ons gerechtigd belang u de mogelijkheid van "Verder vertellen" aan te bieden, art. 6 (1) (f) AVG).

 

4. Cookies en webanalyse

4.1 Wat zijn cookies?

Om onze websites zo gebruikersvriendelijk mogelijk te maken en de relevantie van onze reclame voor de bezoekers van onze websites te verhogen, gebruiken wij en onze partners zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine bestanden die op de harde schijf van een bezoeker worden opgeslagen. Ze laten toe, informatie over een bepaalde periode te behouden en de computer van de bezoeker te identificeren. Dit gebeurt gedeeltelijk ook bij gebruik van zogenaamde tracking-pixels, die niet op de harde schijf van de bezoeker worden opgeslagen, maar op dezelfde wijze als een cookie behulpzaam kunnen zijn bij de identificatie van de computer. In wat volgt zijn met het begrip "Cookie" zowel cookies in technische zin als tracking pixel en soortgelijke technische methodes bedoeld.

Wanneer u voor de eerste keer onze websites bezoekt, wordt op de homepage de verwijzing naar de privacybescherming met de toestemmingstekst in cookies weergegeven. Wanneer u dan doorgaat met het gebruik van de websites en het gebruik van cookies niet tegenspreekt, wordt deze instemming op uw browser opgeslagen, zodat we deze aanwijzing niet op elke pagina moeten herhalen. Indien deze aanwijzing in uw browser ontbreekt (bijv. doordat u de browsergeschiedenis wist), zal deze aanwijzing bij een volgend bezoek aan onze websites opnieuw verschijnen.

4.2 Op welke wettelijke basis gebruiken wij cookies en hoelang gebruiken we deze?

Op onze websites gebruiken wij drie categorieën van cookies: (1) Technisch noodzakelijke cookies die nodig zijn voor de functionaliteit van onze websites, (2) optionele analysecookies en (3) optionele targeting- of reclamecookies:

4.2.1 Technisch noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn onontbeerlijk. Ze helpen u erbij u op onze websites te bewegen en de functies ervan te gebruiken. Ze slaan onder meer op welke producten u in uw winkelmand hebt neergelegd of de voortgang van uw bestelproces of ze maken u het eenvoudige zoeken naar handelaars waar u onze producten kunt kopen (bijv. door een kaart van uw omgeving weer te geven) mogelijk. Deze cookies verzamelen geen informatie over u die voor marketingdoeleinden wordt gebruikt of die opslaat waar u op internet bent geweest. Het deactiveren van deze categorie cookies kan functies van de gehele websites of van delen daarvan beperken.

Wettelijke basis voor de verwerking zijn onze gerechtigde belangen (art. 6 (1) (f) AVG).

Deze cookies zijn sessiespecifiek en eindigen na uw bezoek op de website (sessie).

4.2.2 Analysecookies / google analytics

Analysecookies registreren gegevens over hoe bezoekers in het algemeen een website gebruiken, welke sites ze het vaakst oproepen en of ze foutmeldingen van websites ontvangen. Deze cookies verzamelen geen gegevens waarmee de bezoeker kan worden geïdentificeerd. Alle met behulp van deze cookies verzamelde informatie dient er uitsluitend voor de functionaliteit en de service van de website te begrijpen en te verbeteren.

Wij gebruiken voor de analyse van onze websites Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. De door het gebruik van Google Analytics gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgedragen naar een server van Google in de USA en daar opgeslagen. Door de activering van de IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Europese Economische Ruimte vooraf ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres overgedragen naar een server van Google in de VS en daar ingekort. Het door de browser van de gebruiker doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

Google zal in onze opdracht deze informatie gebruiken om het gebruik van ons onlineaanbod door de gebruiker te analyseren, om rapporten over de activiteiten binnen dit onlineaanbod samen te stellen en om andere met het gebruik van dit onlineaanbod en het internetgebruik verbonden diensten voor ons te leveren. Daarbij kunnen uit de verwerkte gegevens pseudonieme gebruiksprofielen van de gebruikers worden opgesteld.

De gebruikers kunnen het opslaan van de cookies met een overeenkomstige instelling van hun browsersoftware verhinderen; bovendien kunnen de gebruikers de registratie van de door het cookie gegenereerde en op hun gebruik van het onlineaanbod betrekking hebbende gegevens aan Google en de verwerking ervan door Google verhinderen, door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Wettelijke basis voor de verwerking zijn onze gerechtigde belangen, omdat wij alleen gepseudonimiseerde of geanonimiseerde gegevens gebruiken (art. 6 (1) (f) AVG).

De op basis van deze cookies verzamelde gegevens worden vóór de analyse geanonimiseerd. Cookies en daarin opgeslagen informatie kunnen te allen tijde door u worden gedeactiveerd of gewist.

Er is geen datatransmissie door Webtrekk GmbH naar derde landen buiten de Europese Unie.

Uw gegevens, vooral dan de statistische gegevens en online-identificatoren, worden verwerkt op de wettelijke basis van gerechtigde belangen, art. 6 (1) (f) AVG). Bij de verwerking van uw gegevens beogen wij de volgende gerechtigde belangen: verbetering van het aanbod, bescherming tegen misbruik, statistiek.

4.2.3 Targeting- en reclamecookies

Targeting- en reclamecookies worden gebruikt om reclame doelgerichter op u en uw belangen af te stemmen. Ze dienen ook om een herhaling van steeds dezelfde reclame te beperken, de werking van een reclamecampagne te meten en het gedrag van personen na het bekijken van een reclame te begrijpen. Deze cookies worden gewoonlijk door reclamenetwerken met toestemming van de website-exploitant (in dit geval dus door ons) op diens pagina's geplaatst. Zij stellen vast dat een gebruiker een website heeft bezocht en geven deze informatie aan anderen, bijv. reclamebedrijven, door of passen zelf de reclame overeenkomstig aan. Vaak zijn ze met een websitefunctionaliteit verbonden die door dit bedrijf beschikbaar wordt gesteld. Wij gebruiken deze cookies dan ook om een verbinding met sociale netwerken tot stand te brengen, die dan de informatie over uw bezoek verder kunnen verwerken om de reclame op andere websites doelgericht voor u passend te maken. Bovendien moeten ze de door ons gebruikte reclamenetwerken informatie over uw bezoek ter beschikking stellen, zodat u dan later op basis van uw browsinggedrag precies die reclame kan worden voorgesteld die u mogelijk echt interesseert. Indien later een product wordt aangekocht, dan wordt dit feit eventueel doorgegeven aan een dergelijk reclamenetwerk.

Bovendien integreren wij op onze website ook cookies die in onze opdracht door dienstaanbieders worden geplaatst. Dat stelt ons in staat vast te stellen welke van onze producten u reeds hebt bekeken, zodat wij u vergelijkbare producten kunnen voorstellen.

Wettelijke basis voor de verwerking zijn uw toestemming op het ogenblik van het bereiken van de op onze website weergegeven cookie-banner (art. 6 (1) (a) AVG).

Cookies en daarin opgeslagen informatie kunnen te allen tijde door u worden gedeactiveerd of gewist (zie hiervoor de hierna volgende informatie).

4.3 Lijst van de functionele, analyse- en marketing-cookies

U kunt de lijst van de door ons gebruikte cookies en de aanbieders die met behulp van cookies persoonlijke informatie van u verkrijgen, evenals de duur van de cookies, hier bekijken.

Daar leest u meer over de afzonderlijke aanbieders en cookies. Indien u in plaats daarvan van ons meer informatie over deze cookies wenst, stuur dan een e-mail naar de onder punt 8 vermelde contactgegevens.

4.4.Hoe kann ik mijn toestemming voor cookies geven of herroepen?

Wanneer u voor de eerste keer onze website bezoekt, wordt op de homepage de verwijzing naar de privacybescherming met de toestemmingstekst in optionele cookies weergegeven. Door aanklikken van "Alles selecteren" op de beginpagina of van de afzonderlijke categorieën (functionele, analyse- en marketing-cookies) onder het menu „Cookie-instellingen“ verklaart u akkoord te gaan met het plaatsen van deze cookies. U kunt uw toestemming te allen tijde in de cookie-instellingen, die u kunt openen via de link onderaan de website, aanpassen en wijzigen.

U kunt het gebruik van alle cookies ook verhinderen, door de overeenkomstige instellingen voor cookies in uw browser. We wijzen u er echter op, dat in dit geval de functionaliteit van onze websites beperkt zal zijn, wanneer ook technisch noodzakelijke cookies worden geblokkeerd. U kunt bijvoorbeeld op de website www.youronlinechoices.com meer lezen over cookies en de afzonderlijke aanbieders. Daar heeft u ook de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen op gebruik gebaseerde online reclame door individuele of alle tools.

 

5. Links

Wij maken gebruik van links op andere internetpresentaties van ons bij websites en diensten van derden, bijv. op social-mediakanalen zoals Facebook, Twitter en Youtube. Voor de gegevensverwerking van dergelijke andere serviceproviders op hun websites zijn uitsluitend deze derde partijen verantwoordelijk en gelden hun aanwijzingen voor privacybescherming.

 

6. Veiligheid

Wij en onze dienstaanbieders treffen technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw door ons beheerde persoonsgegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of tegen de toegang van onbevoegde personen. Onze gegevensverwerking en onze veiligheidsmaatregelen worden overeenkomstig de technologische ontwikkeling permanent verbeterd.

Bij de overdracht van uw persoonsgegevens aan ons wordt een codering door Secure Socket Layer (SSL) uitgevoerd. Persoonsgegevens die tussen u en ons of andere betrokken bedrijven worden uitgewisseld, worden in principe via versleutelde verbindingen overgedragen die overeenkomen met de actuele stand van de techniek.

Het spreekt vanzelf dat onze medewerkers en onze gelaste dienstaanbieders tot geheimhouding verplicht zijn.

 

7. Uw rechten op informatie, correctie, blokkering of verwijdering

Iedere natuurlijke persoon, waarvan wij persoonsgegevens verwerken, heeft bij ons in principe (dus afhankelijk van de desbetreffende voorwaarden) de volgende rechten:

  • Wanneer u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, geven wij u altijd graag gratis informatie over de gegevens die over u bij ons zijn opgeslagen (art. 15 AVG).
  • U hebt recht op correctie van onjuiste en completering van onvolledige gegevens (art. 16 AVG).
  • U hebt recht op blokkering / beperking van de verwerking of verwijdering van uw niet langer benodigde of op grond van wettelijke plichten opgeslagen persoonsgegevens (art. 17, 18 AVG).
  • U hebt recht op overdracht van de gegevens in een gestructureerd, gangbaar en met de machine leesbaar formaat, voor zover u ons de gegevens op grond van een instemming of op basis van een contract tussen ons en u beschikbaar hebt gesteld (art. 20 AVG).
  • U hebt te allen tijde recht op tegenspraak tegen de verwerking van uw gegevens voor directe reclame (art. 21 alinea's 2 en 3 AVG).
  • U hebt recht op tegenspraak op grond van een verwerking op basis van een gerechtigd belang, waarbij wij dan onze dwingende redenen kunnen verklaren (art. 21 alinea 1 AVG). We hebben er in het bovenstaande op gewezen wanneer dit recht bestaat.
  • Indien u een instemming voor een gegevensverwerking hebt gegeven, kunt u die te allen tijde met effect voor de toekomst herroepen, dit betekent dat de rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot op het tijdstip van de herroeping onaangetast blijft. Na de herroeping van een instemming kunt u eventueel niet langer gebruikmaken van onze diensten.

Neem met uw verzoek schriftelijk contact met ons op (trefwoord: Privacybescherming) of een e-mail aan de onder punt 8 vermelde contactgegevens. Wij behouden ons het recht voor uw identiteit te controleren, zodat uw persoonsgegevens niet bekend worden aan onbevoegde personen.

U hebt bovendien het recht, bij een autoriteit voor privacybescherming bezwaar in te dienen.

 

8. Contact

Neem voor alle vragen over gegevensbescherming contact op met:

TRIAPILA GmbH
Torgauer Straße 231
04347 Leipzig
Contact: Dr. Thomas Häring

E-mail: datenschutz@wardow.com

9. Wijzigingen

Zo nu en dan is het nodig de inhoud van onderhavige aanwijzingen voor privacybescherming aan te passen. Wij behouden ons het recht voor, deze te allen tijde te wijzigen. Wij zullen de gewijzigde versie van de aanwijzingen voor privacybescherming eveneens op deze plaats publiceren. Wanneer u ons weer bezoekt, lees dan ook opnieuw de aanwijzingen voor privacybescherming door.

Stand oktober 2020

Omhoog