Allmänna försäljningsvillkor

För Online-Shop www.wardow.com

På de följande sidorna hittar du de allmänna försäljningsvillkoren för din registrering och beställning hos wardow.com.

 

1. Omfattning: Frister

(1) Försäljning och leverans sker uteslutande enligt föreliggande allmänna försäljningsvillkor, vilka samtliga ligger till grund för ingående av enskilda avtal på Internet-Shop sidorna wardow.com. Om de följande bestämmelser strider mot eller avviker från de allmänna försäljningsvillkoren är de inte tillämpliga. De följande försäljningsvillkoren gäller även om vi fått kännedom om villkor som strider mot eller avviker från dem, och vi utan förbehåll genomför leverans eller tjänsten.

(2) När vi i de här allmänna villkoren refererar till "Konsumenter" eller "Kunder", är detta verkliga personer, för vilka avsikten med beställningen inte är avsedd för yrkesmässig verksamhet, för företag eller frilansare. Genom att lägga en beställning intygar du att du uteslutande agerar för privata ändamål.

(3) Om arbetsdagar anges som tidsfrist, avses alla veckodagar med undantag av lördagar och söndagar och allmänna helgdagar.

 

2. Registrering på www.wardow.com

(1) Du är ansvarig för att den för registreringen nödvändigt inmatade personliga datan är sanningsenliga och fullständiga. Du förpliktigad att behandla dina personliga kontouppgifter konfidentiellt och inte göra dem tillgängliga för tredje part. Bekräftelsen av din registrering sker omedelbart efter att den har skickats genom att du klickar på knappen ”Gratis registrering” eller ”Registrera”.

(2) Med dina kontouppgifter kan du logga in på alla Wardow-Shops.

(3) Du är ensamt ansvarig för innehållet i de härför tillgängliga områden (t.ex. bloggar). Dessa får inte skada rättigheter för tredje part. Något anspråk på lagring eller offentliggörande av ditt inställda innehåll, som till exempel produktutvärderingar, kan inte göras.

(4) Man måste förhålla sig till varje störning på webbsidorna eller vidare användning av tillgängliga data utanför respektive plattforms avsedda användning. Manipulation av målet att erhålla otillbörliga betalningar eller andra fördelar till nackdel för oss eller andra medlemmar, kan, förutom rättsliga konsekvenser, också leda till förlust av kontot. Medlemskapet ger rätt till att utnyttja Online-erbjudanden för den aktuella tillgängligheten, såväl som för användning av innehållet för egna privata, icke kommersiella ändamål.

(5) Varje kund har dessutom rätt att samtidigt inneha ett kundkonto. Vi förbehåller oss rätten, att efter upprepade anmälningar, radera medlemmar, som överträder de under punkterna (1) till (3) angivna bestämmelserna, att förvarna dem eller att säga upp respektive radera eller ändra innehåll (virtuell integritet).

(6) Vi är inte skyldiga att godkänna registreringen av eller beställning från en registrerad kund. Vi är inte skyldiga att hålla vårt erbjudande permanent tillgängligt. Redan bekräftade beställningar påverkas inte av detta.

 

3. Avtalspartner och ingående av avtal

(1) Köpavtalet ingås med WARDOW GmbH, Magdeburger Straße 5, 14641 Wustermark. Vi erbjuder inga produkter till försäljning för minderåriga. Om du är under 18 år krävs det att målsman medverkar.

(2) Genom att klicka på knappen ”Köp nu”, gör du en rättsligt bindande beställning som lägger artikeln i varukorgen. Bekräftelsen av beställningen sker omedelbart efter det att beställningen har skickats. Samtliga produkter säljs endast i mängder som är vanliga förekommande för hushåll.

(3) Ett rättsligt bindande avtal sker genom översändandet av ordererkännande, dock senast i samband med leveransen av den/de beställda varan/varorna. Du är - oberoende av om det är en konsumentbeställning, där det redan råder ångerrätt - när varan markerats som ”tillgänglig”, bunden av din beställning under 2 arbetsdagar. I övriga fall uppgår bindningstiden till 5 dagar som mest.

(4) Observera att utleverans av den beställda varan vid förskottsbetalning (reservation), sker först när hela summan har kommit in på vårt konto. Om din betalning, trots att den är förfallen till betalning och efter påminnelse, inte har kommit in till oss inom 7 dagar efter utsänt ordererkännande, annullerar vi avtalet med följden att din beställning inte längre är giltig och att vi inte längre har någon leveransplikt. Beställningen är då avslutad både för dig och för oss. En reservation av artiklar vid förskottsbetalning sker därför längst upp till 7 kalenderdagar.

 

4. Anskaffningsrisk; Bortfall av leveransplikt; Förlängning av leveranstider; Farans övergång

(1) En anskaffningsplikt övertas inte av oss, inte heller vid ett köpavtal om en besläktad vara. Vi är endast förpliktigade att leverera varor från vårt lager och från varor beställda av våra leverantörer.

(2) Förpliktelsen från vår sida om att leverera, faller bort om vi trots vederbörligt kongruent täckningsköp, själv inte får korrekt leverans i rätt tid och inte kan ersätta den felande mängden, om vi har omgående har informerats därom och vi inte har tagit över en anskaffningsrisk. Om varan inte är tillgänglig återbetalar vi en eventuell förskottsbetalning omgående.

(3) Leveranstiden förlängs i motsvarande grad vid omständigheter som påverkar leveransen genom force majeure. Force majeure kan vara strejk, lockout, myndighets ingripande, brist på energi- och råmaterial, ogiltiga transportpass utan egen förskyllan, ofrivilliga driftavbrott, t.ex på grund av eld, vatten och maskinskador, samt alla övriga hinder, som objektivt sett inte kan läggas oss till skuld. Början och slut på sådana hinder, skall meddelas er utan dröjsmål. Om dröjsmålet, enligt något av de i de föregående nämnda fallen, föreligger under längre tid än 4 veckor efter den ursprungligt gällande leveranstiden, har du rätt att frånträda avtalet. Några ytterligare anspråk, särskilt på skadeersättning, föreligger ej.

(4) Hos konsumenter övergår faran för oförutsedd försämring och oförutsedd försämring av av den inköpta varan vid leveransköp, genom överlämnandet av varan till konsumenten eller en av denne bestämd mottagare. Detta gäller oberoende av om leveransen är försäkrad eller inte. I annat fall övergår faran för oförutsedd försämring och oförutsedd försämring av den inköpta varan till köparen, genom överlämnande av varan till speditör eller annan för leveransen bestämd person eller enhet.

 

5. Pris, fraktkostnader och leveranspartner

(1) Det pris som gäller är det som lämnats i offerten vid tidpunkten för beställningen. Angivna priser är slutpriser, det innebär att det i priserna ingår, vid varje tillfälle, gällande tysk lagreglerad mervärdesskatt och andra prisbeståndsdelar och gäller exklusive porto och eventuella kostnader för tull etc.

(2) Förpackningen blir kundens egendom.

(3) Förpacknings- och leveranskostnader belastas kunden. Dessa är beroende på leveranssätt, betalningssätt och leveransadress. Kostnaderna beräknas vid en Online-beställning i varukorgen och informeras om vid telefonbeställning, samt anges separat på fakturan.

(4) Vid delleverans, som ombesörjs av wardow.com utan återkoppling med kunden, sker denna efterleverans utan kostnad. Vid speciella önskemål från kunden om uppdelning av leveransen, beräknas de tillkommande överenskomna leveranskostnaderna för varje delleverans.

(5) Vi använder DHL för leveranser.

 

6. Betalning

(1) Vi erbjuder huvudsakligen betalning via förskott, direkt överföring, kreditkort, faktura och PayPal. Vi förbehåller oss rätten att vid varje beställning, besluta att inte erbjuda bestämda betalningssätt och att hänvisa till andra.

(2) Ni är införstådda med att faktura och kreditfaktura endast skickas från oss i elektronisk form.

(3) Vid köp som betalas med kreditkort belastas ert kreditkort i samband med att beställningen skickas in.

(4) Vi övertar aldrig några kostnader för en penningtransaktion.

(5) Inköpspriset vid fakturaförsäljning, förfaller till betalning samma dag som leveransen ankommer till kunden.

(6) Om kunden inte betalar i tid, förbehåller vi oss rätten att debitera en påminnelseavgift på EUR 5,00 per påminnelse. För dig utfärdas bevis om att en mindre skada än pauschalen eller att ingen skada har uppstått.

Tillkommande villkor och sekretesspolicy för Klarna

I samarbete med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige, erbjuder vi dig betalningsalternativ beroende på leveransland, där betalning sker till Klarna.

Användningen av vissa betalningsmetoder kräver en positiv kreditprövning. För mer information och Klarnas användarvillkor, se här.
För allmän information om Klarna, se här. Dina personuppgifter kommer att behandlas av Klarna i enlighet med tillämpliga dataskyddsbestämmelser och enligt vad som anges i Klarnas dataskyddsföreskrifter.

 

7. Lagstadgad ångerrätt

(1) I det följande beskrivs den lagreglerat erforderliga informationen om förutsättningar och följder av ångerrätt. Vid retursändning inom Tyskland kan du rekvirera en utskriftbar returetikett via vår Hotline eller per E-post. Hjälp oss att undvika onödiga kostnader och skicka inte varan i retur med mottagarfrakt.

Information om ångerrätt:

Du har rätt att, inom fjorton dagar och utan att ange grunden för att du återkallar avtalet. Ångerfristen uppgår till fjorton dagar, från den dag då du eller av dig angiven tredje person, som inte är speditör, har fått den sista varan levererad.
För att hävda din ångerrätt, måste du skicka WARDOW GmbH, Magdeburger Straße 5, 14641 Wustermark, telefax: +49 (0)331 58291301, E-post: newsletter@wardow.com med en tydlig förklaring (t.ex. ett per post skickat brev, telefax eller E-post) om ditt beslut att återkalla avtalet. Du kan använda den bifogade mallen/ångerrättsformuläret, vilken emellertid inte är förtryckt.
Du kan också elektroniskt fylla i och skicka mallen/ångerrättsformuläret eller någon annan tydlig förklaring under ”Kontakt” på vår webbsida www.wardow.com, elektroniskt. Om du använder dig av den här möjligheten, kommer vi utan dröjsmål (t.ex. Per E-post) skicka en bekräftelse på att vi fått en sådan ångeranmälan.
För att ångerrätten skall gälla, räcker det att du skickar in ditt meddelande om att du vill utnyttja din ångerrätt, innan tidsfristen för ångerrätten löper ut.

Följder vid avbeställning
Om du återkalla avtalet, måste vi utan dröjsmål och senast inom fjorton dagar från den dag då meddelandet om avbeställningen av avtalet har kommit oss tillhanda, återbetala alla betalningar som vi fått från dig, inklusive leveranskostnad (med undantag av tilläggskostnader, som hänför sig till en annan typ av leverans än den av oss erbjudna, billigare standardleveransen). För återbetalningen använder vi samma betalningsmedel, som använts vid den ursprungliga transaktionen, om vi inte uttryckligen kommit överens med dig om något annat, och under inga omständigheter tillgodoräknas du i samband med återbetalningen något arvode. Vi kan vägra betala ut återbetalningen, till dess att vi har fått tillbaka varan eller till dess att du kan visa att varan har återsänts, beroende på vilken av dessa tidpunkter som är den tidigaste.

Du måste ovillkorligen, och i vilket fall senast inom fjorton dagar, återsända eller lämna över de varor som du meddelat oss om avbeställningen enligt avtal. Fristen innehålls, om du skickar varorna i retur innan fristen på fjorton dagar går ut. Vi bär kostnaden för returfrakten av varan inom Tyskland, under förutsättning att du använder den av oss översända returetiketten. Om du inte använder returetiketten från oss, måste du själv bära kostnaden för returfrakten. Vid returfrakt utom Tyskland måste kunden bära kostnaden för varans returfrakt.

Du behöver bara ersätta en eventuell värdeförlust för varan, om denna värdeförlust, efter kontroll av beskaffenhet, egenskaper och varans funktion, inte kan hänföras till en av dig nödvändig hantering av varan.

Mall/Ångerrättsformulär
(Om du vill återkalla avtalet, fyller du i det här formuläret och skickar tillbaka det till oss)
Till WARDOW GmbH, Magdeburger Straße 5, 14641 Wustermark, Telefax: +49 (0)331 58291301 E-post: newsletter@wardow.com
Här med återkallar jag/vi(*) det av mig/oss (*) ingångna avtalet avseende köp av följande varor (*)/
— Beställt den (*)/mottagna den (*)
— Konsumentens/konsumenternas namn
— Underskrift av konsumenten/konsumenterna
— Datum

(*) Ej tillämplig

Slut på återkallelseinformation

(2) Återbetalning sker till det konto som användes för betalningen. Vid betalning mot Faktura, direktöverföring såväl som överföring vid förskott, anvisas återbetalningen till det konto varifrån överföringen gjordes. Vid betalning mot postförskott ber vi er informera om kontonummer. Har du betalt via PayPal / Kreditkort, sker återbetalningen till det därmed anslutna PayPal- / Kreditkortskontot.

 

8. Frivillig returrätt

(1) Frivillig returrätt upp till 30 dagar efter mottagandet av varan
För alla inköp lämnar vi, förutom den lagreglerade ångerrätten, en frivillig returrätt på totalt upp till 30 dagar efter mottagande av varan. Med den här returrätten, kan du även efter utgången av den 14 dagar långa returfristen (se information om ångerrätt ovan) återkalla avtalet genom att du skickar tillbaka varan inom 30 dagar efter mottagandet (fristen börjar dagen efter mottagandet av varan), och till adressen i slutet av den här punkten. Avsändning i rätt tid gäller som fristvarning. Förutsättning för att utöva den frivilliga returrätten är emellertid, att varan endast har provats/burits på samma sätt som i en butik och att varan returneras i sin originalförpackning i ursprungligt tillstånd intakt och utan skador. Den frivilliga returrätten gäller inte för köp med rabattkuponger.

WARDOW GmbH
Magdeburger Straße 5
14641 Wustermark
Germany

(2) Återbetalning sker, efter utövande av frivillig returrätt, till det konto som användes för betalningen. Vid betalning mot Faktura såväl som överföring vid förskott, anvisas återbetalningen till det konto varifrån överföringen gjordes. Vid betalning mot postförskott ber vi er informera om kontonummer. Har du betalt via PayPal / Kreditkort, sker återbetalningen till det därmed anslutna PayPal- / Kreditkortskontot.

(3) Din lagreglerade ångerrätt (jmf. Punkt 7.) påverkar inte våra regler om den tillagt avtalsenligt införda (frivilliga) returrätten och gäller oberoende av densamma. Fram till och med utgången av fristen för den lagstadgade ångerrätten gäller enbart de där upptecknade lagstadgade villkoren. Den avtalsenligt införda (frivilliga) returrätten begränsar inte heller din lagstadgade garantirätt, som förblir opåverkad för dig.

 

9. Transportskador

Om varor levereras med uppbenbara transportskador, så reklamerar du sådana fel om möjlig omgående till leveransbudet och kontaktar oss utan dröjsmål. Att försumma att göra en reklamation eller ta kontakt, innebär inte några konsekvenser för dina rättsliga anspråk och dess verkställighet. Du hjälper oss emellertid att kunna göra våra egna anspråk i förhållande till fraktföraren resp. transportförsäkringen gällande.

 

10. Äganderättsförbehåll

Varan förblir vår egendom fram till dess att fullständig betalning har erlagts.

 

11. Inlösande av rabattkuponger

(1) Rabattkuponger (rabattkuponger som du inte kan erhålla genom köp, utan som vi inom ramen för reklamkampanjer ger ut med en bestämd giltighetstid) är endast giltiga i den angiven Online-Shop, endast inom angiven tidsperiod och kan bara lösas in en gång för en beställning. Enskilda märken kan vara undantagna rabattkupongskampanjer.

(2) Varuvärdet måste minst motsvara beloppet på rabattkupongen för aktiviteten. Av administrativa grunder är det inte möjligt att upprätta resttillgodohavanden.

(3) Rabattkuponger kan bara lösas in i slutet av beställningsförfarandet. Någon efterföljande avräkning är inte möjlig. Tillgodohavande för rabattkupong för en aktivitet betalas inte ut i kontanter, inte heller utgår någon ränta.

(4) Flera rabattkuponger kan inte kombineras med varandra.

(5) Är tillgodohavandet för en rabattkupong inte tillräckligt för beställningen, kan skillnaden jämnas ut med någon av de angivna betalningsmöjligheterna.

(6) Rabattkupongerna ersätts inte när varan, helt eller delvis returneras, så länge som rabattkupongen har lämnats ut inom ramen för en reklamkampanj och därför ingen motprestation har lämnats.

(7) Om du har använt en rabattkupong vid ett köp, så förbehåller vi oss rätten att beräkna det ursprungliga priset för den vara som du behåller, om - på grund av ditt återkallande - det totala värdet av beställningen understiger värdet för den aktuella rabattkupongen.

 

12. Tillämplig lag; Behörig domstol

(1) För tecknande och hantering av samtliga avtal gäller tysk rätt. FN:s Internationella köplag (CISG) är inte gällande.

(2) Vid handel med återförsäljare och med juridiska personer i offentlig tjänst avtalas som behörig domstol, för alla tvister om föreliggande försäljningsvillkor och med dessa villkor slutna avtal, inklusive växel- och checklagen, den registrerade adressen för WARDOW (Wustermark). Vi har i sådana fall även rätt att väcka talan vid kundens registrerade adress.

 

13. Ändringar av de allmänna försäljningsvillkoren

Vi har rätt att - ensidigt ändra - de här allmänna försäljningsvillkoren - så länge som de finns införda i avtalsförhållandet med kunden, så länge som detta i efterhand leder till åtgärdande av uppkomna ekvivalensstörningar eller om anpassning till ändrade lagregler eller tekniska ramvillkor är nödvändig. Vi informerar kunden om anpassningen genom ett meddelande om innehållet i de ändrade reglerna. Ändringen blir del av avtalet om kunden inte, inom sex veckor efter åtkomst till ändringsmeddelandet om integrering i avtalsförhållande, bestrider ändringen i skrift- eller textform.

 

14. Salvatorisk klausul

Om enskilda bestämmelser i avtalet, inklusive den här regleringen, helt eller delvis vara overksam eller om avtalet skulle uppvisa en ej förutsedd lucka, förblir övriga bestämmelser eller delar av sådana bestämmelser oförändrade. Vid varje tillfälliga lagstadgade regler träder in i stället för overksamma eller saknade bestämmelser

WARDOW GmbH
Magdeburger Straße 5
14641 Wustermark
Germany

Tel: +49 (0)331 58291300
Fax: +49 (0)331 58291301

E-post: service@wardow.com
Webb: https://www.wardow.com

Verkställande direktör: Dipl.-Kaufm. Danny Wardow
Registrerad hos Amtsgericht Potsdam, HRB25701P
Omsättningsskatt-nr.: DE286488402

Version från 04/2023 som PDF-dokument.

Upp