Ogólne warunki handlowe

dla sklepu online www.wardow.com

Na kolejnych stronach znajdziesz Ogólne Warunki Handlowe na temat rejestracji i zamawiania na stronie wardow.com.

 

1. Zakres obowiązywania; terminy

(1) Transakcje handlowe i dostawy dokonywane są wyłącznie na podstawie niniejszych OWH, które są podstawą wszystkich umów zawieranych w oparciu o oferty zawarte na stronach sklepu internetowego wardow.com. Przepisów sprzecznych lub odbiegających od Ogólnych Warunków Handlowych nie stosuje się. Poniższe warunki handlowe obowiązują na wyłączność także wtedy, gdy dostawy lub usługi świadczymy bez zastrzeżeń także pomimo występowania warunków sprzecznych lub odbiegających od poniższych warunków handlowych.

(2) O ile w niniejszych OWH mówi się o „konsumentach” lub "klientami", są to osoby fizyczne, w przypadku których celem zamówienia nie jest działalność komercyjna, działalność gospodarcza lub wolny zawód. Składając zamówienie oświadczasz, że działasz wyłącznie w celach prywatnych.

(3) Jeżeli terminy podawane są w dniach roboczych, rozumie się przez to wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.

 

2. Rejestracja na www.wardow.com

(1) W przypadku wymaganego podczas rejestracji wprowadzania swoich danych osobowych, jesteś odpowiedzialny za podawanie informacji zgodnych z prawdą i kompletnych. Jesteś zobowiązany do traktowania osobistych danych dostępowych jako poufne i nie udostępniania ich osobom trzecim. Potwierdzenie rejestracji następuje natychmiast po wysłaniu zgłoszenia, klikając przycisk „Rejestracja bezpłatna” lub „Rejestracja”.

(2) Swoimi danymi dostępowymi możesz się zalogować do wszystkich sklepów Wardow.

(3) Jesteś odpowiedzialny samodzielnie za treści, które umieszczasz w dostępnych w tym celu obszarach (np. na blogach). Nie mogą one naruszać praw osób trzecich. Nie obowiązuje roszczenie o przechowywaniu lub publikowaniu umieszczonych przez ciebie treści, takie jak przykładowo recenzje produktów.

(4) Jesteś zobowiązany do powstrzymania się od powodowania jakichkolwiek zakłóceń strony internetowej lub dalszego wykorzystywania dostępnych danych poza przewidzianymi przez platformę. Ingerowanie w celu uzyskania nieuprawnionych płatności lub innych korzyści ze szkodą dla nas lub innych członków może prowadzić, oprócz konsekwencji prawnych, w szczególności do utraty dostępu. Członkostwo upoważnia do korzystania z oferty online w odpowiednim, dostępnym zakresie oraz wyłącznie do korzystania z treści dla własnych osobistych, niekomercyjnych celów.

(5) Każdy klient ma prawo do korzystania równocześnie wyłącznie z jednego konta klienta. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania wielokrotnych rejestracji i członków, którzy naruszają przepisy, o których mowa w punkcie (1) do (3), do pouczenia lub wypowiedzenia lub do usuwania lub modyfikowania treści (wirtualne prawo marki).

(6) Nie jesteśmy zobowiązani do przyjęcia rejestracji lub zamówienia zarejestrowanego klienta. Nie jesteśmy zobowiązani do utrzymywania naszej oferty stale dostępną. Nie narusza to już potwierdzonych zamówień.

 

3. Partnerzy umowni i zawarcie umowy

(1) Umowa sprzedaży zostaje zawarta z WARDOW GmbH, Magdeburger Straße 5, 14641 Wustermark. Nie oferujemy produktów na sprzedaż osobom nieletnim. Jeśli nie masz ukończonych 18 lat, wymagana jest współpraca z rodzicem lub opiekunem.

(2) Klikając na „kup teraz”, możesz złożyć wiążące zamówienie dla artykułów znajdujących się w koszyku. Potwierdzenie otrzymania zamówienia następuje niezwłocznie po wysłaniu zamówienia. Wszystkie produkty są sprzedawane wyłącznie w małych ilościach.

(3) Umowa wiążąca jest zawierana wraz z przekazaniem potwierdzenia zamówienia, jednak nie później niż w momencie dostarczenia zamówionych towarów. Jesteś - niezależnie od już istniejącego w momencie zamówienia, przysługującego konsumentowi prawa do odstąpienia od umowy - związany ze swoim zamówieniem, w przypadku towarów oznaczonych jako „dostępne”, przez 2 dni robocze. W innych przypadkach, związanie trwa najdłużej 5 dni.

(4) Należy pamiętać, że dostawa towarów przy płatności z góry (rezerwacja) odbywa się dopiero po zaksięgowaniu na naszym koncie pełnej sumy. Jeśli płatność, pomimo jej wymagalności i nawet ponownego upomnienia, nie zostanie zaksięgowana w czasie 7 dni kalendarzowych po wysłaniu potwierdzenia zamówienia, odstąpimy od umowy z takim skutkiem, że twoje zamówienie stanie się nieważne, a my nie będziemy zobowiązani do wykonania dostawy. W takiej sytuacji zamówienie jest anulowane bez dalszych konsekwencji zarówno dla ciebie oraz dla nas. Z tego względu rezerwacja przy płatnościach z góry jest dokonywana na maksymalnie 7 dni kalendarzowych.

 

4. Ryzyko udostępnienia do sprzedaży; brak obowiązku dostarczenia; wydłużenie czasu dostawy; przeniesienie ryzyka

(1) Nie podejmujemy ryzyka udostępnienia do sprzedaży, także w przypadku umowy sprzedaży dotyczącej towaru o określonym gatunku. Jesteśmy wyłącznie zobowiązani do dokonywania dostaw z naszych rezerw towarów i do dostarczania towaru zamówionego u naszych dostawców.

(2) Naszego obowiązku dostarczenia nie stosuje się, jeżeli nawet pomimo prawidłowej transakcji płatności, sami nie otrzymamy odpowiedniej lub punktualnej dostawy lub jeżeli niedostępność towaru nie wynika z naszej winy, a my poinformowaliśmy cię o tym niezwłocznie i nie przejęliśmy ryzyka udostępnienia towaru do sprzedaży. W przypadku niedostępności towaru zwrócimy niezwłocznie ewentualnie dokonaną przedpłatę.

(3) (3) Czas dostawy zostanie odpowiednio przedłużony w przypadku ograniczonych warunków, które wpływają na dostawy, takie jak siła wyższa. Siła wyższa oznacza strajki, blokady, interwencje urzędowe, niedobory energii i surowców, niezawinione problemy transportowe, niezawinione awarie zakładu, na przykład spowodowane ogniem, wodą i uszkodzeniami maszyn i wszelkimi innymi przeszkodami, które obiektywnie nie zostały w sposób zawiniony spowodowane przez nas. Natychmiastowo poinformujemy o rozpoczęciu i zakończeniu takich przeszkód. Jeżeli ograniczenie wydajności trwa w wyżej wymienionych przypadkach przez okres dłuższy niż 4 tygodnie po pierwotnie stosowanych terminach dostaw, masz prawo do odstąpienia od umowy. Dalsze roszczenia, w szczególności odszkodowawcze, nie przysługują.

(4) W przypadku konsumentów, ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia towaru sprzedanego w formie sprzedaży wysyłkowej, przechodzi na konsumenta lub określonego przez niego odbiorcę wraz z przekazaniem towaru. Obowiązuje to niezależnie od tego, czy przesyłka była ubezpieczona czy też nie. W przeciwnym razie, ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia towaru przechodzi wraz z przekazaniem na kupującego, w przypadku sprzedaży wysyłkowej wraz z dostawą towaru przewoźnikowi lub innej, zatrudnionej do dostarczenia towaru konkretnej osobie lub instytucji.

 

5. Ceny, koszty wysyłki i partnerzy dostarczający

(1) Obowiązują ceny wskazane w ofercie w momencie składania zamówienia. Podane ceny są cenami końcowymi, to znaczy, że zawierają aktualnie obowiązujący w Niemczech ustawowy podatek VAT i inne składniki cenowe, ceny są podane bez opłaty pocztowej i wszelkich obowiązujących opłat celnych itp.

(2) Opakowania staną się własnością klienta.

(3) Klient ponosi koszty opakowania i wysyłki. Zależą one od sposobu wysyłki, formy płatności i miejsca wysyłki. Są one obliczane i podawane w koszyku przed dokonaniem zamówienia online lub podawane podczas zamówienia telefonicznego i wskazywane odrębnie na fakturze.

(4) W przypadku dostaw częściowych, które zostały dokonane przez wardow.com bez konsultacji z klientem, dostawy uzupełniające odbywają się z bezpłatną wysyłką. Na specjalne życzenie klienta, celem podziału dostawy, dla każdej dostawy częściowej obliczane są dodatkowo uzgodnione koszty wysyłki.

(5) Korzystamy z usług dostawczy DHL.

 

6. Płatność

(1) Zasadniczo oferujemy metody płatności takie jak płatność z góry, przelew bankowy, karta kredytowa, rachunek i Paypal. Przy każdym zamówieniu zastrzegamy sobie możliwość nieoferowania odpowiednich metod płatności i odesłania do innych metod.

(2) Zgadzasz się na otrzymywanie rachunków i not kredytowych w formie elektronicznej.

(3) W przypadku zakupu na kartę kredytową, obciążenie rachunku karty kredytowej następuje wraz z wysłaniem zamówienia.

(4) Nie obejmujemy kosztów transakcji pieniężnej.

(5) Cena zakupu jest wymagalna do zapłaty w przypadku zakupu na rachunek, w dniu otrzymania dostawy przez klienta.

(6) Jeżeli klient opóźnia się z płatnością, zastrzegamy sobie prawo, do naliczenia ryczałtowej opłaty za upomnienie w przypadku opóźnienia w wysokości 5,00 EUR za upomnienie. Masz prawo do udowodnienia niższej szkody niż opłata ryczałtowa lub niewystąpienia żadnej szkody.

Dodatkowe warunki ogólne i informacja o ochronie danych dla Klarna

We współpracy z Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja, oferujemy opcje płatności w zależności od kraju dostawy, w którym płatność jest dokonywana na rzecz Klarna.
Korzystanie z niektórych metod płatności wymaga pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Dalsze informacje i warunki korzystania z usługi Klarna można znaleźć tutaj.
Ogólne informacje o Klarnie znajdziesz tutaj. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Klarna zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych oraz zgodnie z informacjami zawartymi w przepisach o ochronie danych Klarna.

 

7. Ustawowe prawo odstąpienia

(1) Poniżej pouczamy cię w ramach ustawowo wymagalnego pouczenia na temat warunków i skutków prawa odstąpienia. W przypadku odesłania towaru na terenie Niemiec możesz zażądać poprzez naszą infolinię lub e-mailowo drukowaną naklejkę zwrotną. Pomóż nam proszę uniknąć niepotrzebnych kosztów i nie odsyłaj towaru bez opłacenia przesyłki.

Pouczenie o odstąpieniu:

Państwu przysługuje prawo do dostąpienia od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny. Czas odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni, od momentu, w którym odebrałeś towar lub wskazana przez ciebie osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, odebrała ostatni towar.
Celem skorzystania z prawa do odstąpienia, musisz poinformować WARDOW GmbH, Magdeburger Straße 5, 14641 Wustermark, telefaks: +49 (0)331 58291301, e-mail: newsletter@wardow.com przy pomocy jednoznacznego oświadczenia (np. wysłany pocztą list, faks lub wiadomość e-mail) o swojej decyzji dotyczącej odstąpienia od umowy. Mogą Państwo w tym celu skorzystać ze wzorcowego formularza odstąpienia, nie jest to jednak obowiązkowe.
Możesz elektronicznie wypełnić i przekazać wzór formularza odstąpienia lub inne, jednoznaczne oświadczenie, także poprzez zakładkę „Kontakt” znajdującą się na naszej stronie internetowej www.wardow.com. Jeżeli skorzystasz z tej możliwości, niezwłocznie prześlemy do ciebie (np. e-mailem) potwierdzenie dotyczące otrzymania takiego odstąpienia.
W celu dostosowania się do terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji o odstąpieniu od umowy przez upływem terminu odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia
Po odstąpieniu od umowy jesteśmy zobowiązani do zwrotu wszelkich płatności, otrzymanych od ciebie, włącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych, wynikających z wybrania przez ciebie ponadstandardowego sposobu dostawy, innego niż najkorzystniejsza dostawa, wynikająca z naszej oferty), niezwłocznie i najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności odbędzie się tą samą drogą, którą nastąpiła twoja zapłata, chyba, że uzgodniono inaczej. W żadnym wypadku nie pobierzemy jakiejkolwiek opłaty w związku ze zwrotem kosztów. Możemy odmówić zwrotu płatności, aż do momentu otrzymania zwróconego towaru lub do momentu przedłożenia nam przez ciebie dowodu, że towar został odesłany, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jesteś zobowiązany do niezwłocznego odesłania lub przekazania nam towaru, najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym powiadomisz nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślesz towar przed upływem terminu czternastu dni. Ponosimy koszty odesłania towaru na terenie Niemiec, jeżeli skorzystasz z udostępnionej przez nas etykiety zwrotu. Jeżeli w przypadku odsyłania towarów nie skorzystasz z etykiety zwrotu, będziesz zobowiązany do samodzielnego poniesienia kosztów odesłania. W przypadku odsyłania towarów poza terenem Niemiec, klient musi ponieść koszt zwrotu towarów.

Odpowiedzialność za ewentualną utratę wartości towaru ponosisz jedynie wtedy, gdy owa utrata wartości spowodowana jest takim obchodzeniem się z towarem, które nie jest konieczne do sprawdzenia jakości, właściwości i funkcjonalności towaru.

Wzór formularza odwołania
(Jeżeli Państwo zamierzają odstąpić od umowy, prosimy o wypełnienie niniejszego formularza i przesłanie go do nas)
Na WARDOW GmbH, Magdeburger Straße 5, 14641 Wustermark, telefaks: +49 (0)331 58291301 E-mail: newsletter@wardow.com
Niniejszym odstępuję(emy) (*) od zawartej przeze mnie/nas (*) umowy dotyczącej zakupu następujących towarów (*)/
— zamówionych dnia (*)/otrzymanych dnia (*)
— Nazwisko konsumenta(ów)
— Adres konsumenta(ów)
— Data

(*) Niepotrzebne

Koniec pouczenia dotyczącego odstąpienia od umowy

(2) Zwrot płatności nastąpi na konto zastosowane przez ciebie podczas płatności. W przypadku płatności na rachunek, przelewem natychmiastowym i płatności z góry, zwrot nastąpi na konto, z którego nastąpiła płatność. W przypadku dokonywania płatności za pobraniem należy podać nam konto bankowe. Jeżeli płaciłeś przez Paypal / kartą kredytową, zwrot nastąpi na konto powiązane z Paypal / konto karty kredytowej.

 

8. Dobrowolne prawo zwrotu

(1) Dobrowolne prawo zwrotu w ciągu 30 dni od otrzymania towaru.
Dla wszystkich zakupów udzielamy obok ustawowego prawa do odstąpienia, dobrowolne prawo zwrotu w ciągu 30 dni od otrzymania towaru. Dzięki temu prawu zwrotu możesz rozwiązać umowę także po upływie 14-dniowego terminu prawa odstąpienia (powyżej pouczenie na temat prawa odstąpienia), poprzez odesłanie towaru w ciągu 30 dni od jego otrzymania (rozpoczęcie biegu terminu w dniu po otrzymaniu towaru) do nas, na adres wskazany na końcu niniejszego punktu. Punktualne odesłanie wystarczy do zachowania terminu. Jednak warunkiem koniecznym do skorzystania z dobrowolnego prawa zwrotu jest to, że odeślesz towar wykorzystywany wyłącznie do noszenia/przymierzenia, tak jak w sklepie detalicznym, a towar jest kompletny, jego pierwotny stan jest nienaruszony i pozbawiony uszkodzeń i zostanie wysłany w oryginalnym opakowaniu sprzedażowym. Dobrowolne prawo zwrotu nie dotyczy zakupu kart podarunkowych.

WARDOW GmbH
Magdeburger Straße 5
14641 Wustermark
Germany

(2) W przypadku skorzystania z dobrowolnego prawa do odstąpienia, zwrot płatności nastąpi na konto zastosowane przez ciebie podczas płatności. W przypadku płatności na rachunek i płatności z góry, zwrot nastąpi na konto, z którego nastąpiła płatność. W przypadku dokonywania płatności za pobraniem należy podać nam konto bankowe. Jeżeli płaciłeś przez Paypal / kartą kredytową, zwrot nastąpi na konto powiązane z Paypal / konto karty kredytowej.

(3) Twoje ustawowe prawo do odwołania (por. punkt 7) pozostaje nienaruszone przez przestrzeganie naszych reguł odnośnie uzupełniającego, umownie przyznanego (dobrowolnie) prawa zwrotu i przysługuje niezależnie od niego. Do upływu terminu ustawowego prawa do odstąpienia, obowiązują wyłącznie wskazane tam warunki ustawowe. Umownie przyznane (dobrowolne) prawo zwrotu nie ogranicza twojego ustawowego prawa do gwarancji, które przysługuje ci w sposób nieograniczony.

 

9. Szkody transportowe

Jeżeli towary zostaną dostarczane z oczywistymi uszkodzeniami, prosimy o reklamowanie takich uszkodzeń natychmiast u dostawcy i natychmiastowe skontaktowanie się z nami. Zaniechanie reklamacji lub skontaktowania się z nami nie ma żadnego wpływu na twoje roszczenia ustawowe i ich wykonanie, a w szczególności na prawa gwarancyjne. Jednakże pomoże nam to w dochodzeniu naszych własnych roszczeń przeciwko przewoźnikowi lub ubezpieczeniu transportowemu.

 

10. Zastrzeżenie własności

Aż do momentu dokonania całkowitej płatności, towar pozostaje naszą własnością.

 

11. Korzystanie z kuponów rabatowych

(1) Kupony rabatowe (kupony, których nie można nabyć, lecz są przez nas wydawane z określonym terminem ważności w ramach kampanii promocyjnych) są przeznaczone jedynie dla podanego sklepu online, są ważne jedynie przez podany czas i można je wykorzystać jedynie jednorazowo w ramach jednego procesu zamawiania. Poszczególne marki mogą być wyłączone z promocji kuponowej.

(2) Wartość towaru musi odpowiadać co najmniej kwocie kuponu promocyjnego. Ze względów administracyjnych nie jest możliwy zwrot kwoty pozostałej.

(3) Kody rabatowe mogą zostać wykorzystane jedynie przed zakończeniem procesu zamawiania. Nie jest możliwe późniejsze rozliczenie. Rabat na kuponie promocyjnym nie jest wypłacany w gotówce, ani oprocentowany.

(4) Nie można łączyć ze sobą kilku kuponów rabatowych.

(5) Jeżeli rabat na kuponie rabatowym nie wystarczy do pokrycia zamówienia, różnica może zostać wyrównana oferowanymi sposobami płatności.

(6) Kupon rabatowy nie jest zwracany, gdy towar zostanie całkowicie lub częściowo zwrócony, o ile kupon rabatowy został wydany w ramach akcji promocyjnej, a za jego otrzymanie nie wykonano żadnego świadczenia wzajemnego.

(7) Jeżeli podczas dokonywania zakupu skorzystałeś z kuponu rabatowego, zastrzegamy sobie prawo do naliczenia pierwotnej ceny towarów, które zatrzymujesz, gdy wartość całkowita zamówienia – z powodu twojego odstąpienia – spadnie poniżej wartości danego kuponu rabatowego.

 

12. Stosowane prawo; właściwość sądowa

(1) Dla zawierania i wykonywania wszelkich umów obowiązuje prawo niemieckie. Wyklucza się stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

(2) W przypadku transakcji dokonywanych z przedsiębiorcami i osobami prawnymi prawa publicznego, sądem właściwym dla wszystkich sporów dotyczących niniejszych warunków umownych i zawieranych na ich podstawie umów pojedynczych, włącznie z pozwami wekslowymi i czekowymi, jest sąd właściwy dla siedziby firmy WARDOW (Wustermark). W takiej sytuacji jesteśmy również uprawnieni do złożenia pozwu w sądzie właściwym dla siedziby klienta.

 

13. Zmiana Ogólnych Warunków Handlowych

Jesteśmy uprawnieni do jednostronnego dokonywania zmian w niniejszych OWH - jeżeli zostały włączone do stosunku umownego z klientem - o ile prowadzi to do eliminacji powstałych w przyszłości problemów zgodności lub jest konieczne do dopasowania zmienionych ramowych warunków ustawowych lub technicznych. O dostosowaniu poinformujemy klienta podając jednocześnie treść zmienionych regulacji. Zmiany staną się częścią składową umowy, jeżeli klient w ciągu sześciu tygodni od doręczenia powiadomienia o dokonaniu zmian nie sprzeciwi się ich włączeniu do stosunku umownego pisemne lub w formie tekstowej.

 

14. Klauzula salwatoryjna

Jeżeli pojedyncze postanowienia umowne włącznie z niniejszą regulacją, są lub staną się całkowicie lub częściowo bezskuteczne lub jeżeli umowa zawiera nieprzewidziane luki, skuteczność pozostałych postanowień lub części takich postanowień pozostanie nienaruszona. W miejsce postanowień bezskutecznych lub brakujących stosuje się regulacje ustawowe.

WARDOW GmbH
Magdeburger Straße 5
14641 Wustermark
Germany

Tel: +49 (0)331 58291300
Faks: +49 (0)331 58291301

E-mail: service@wardow.com
Strona internetowa: https://www.wardow.com

Dyrektor zarządzający: Dipl.-Kaufm. Danny Wardow
Zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Poczdamie, HRB25701P
NIP: DE286488402

Wersja z dnia 04/2023 jako Dokument PDF.

Do góry